AKTUALNOŚCI

-----------------------------------

 STOWARZYSZENIE

-----------------------------------

 STATUT

-----------------------------------

 OGŁOSZENIA

-----------------------------------

 KONTAKT

-----------------------------------

 ARCHIWUM

-----------------------------------

 PUBLIKACJE

-----------------------------------

 BYLI WŚRÓD NAS

-----------------------------------

 

S T A T U T   S T O W A R Z Y S Z E N I A

 

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

 

§ 1

1. Stowarzyszenie Przyjaciół 15 Sieradzkiej Brygady Wsparcia Dowodzenia zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 79 poz. 855 z późniejszymi zmianami) obowiązującego prawa oraz niniejszego statutu.

2. Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.

 

§ 2

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

 

§ 3

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Sieradz.

 

§ 4

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swoich spraw może zatrudniać pracowników.

 

§ 5

Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych przepisami prawa.

 

§ 6

1. Stowarzyszenie  może  być  członkiem  krajowych i międzynarodowych  organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania.

2. O przystąpieniu do organizacji, o których mowa w ust.1 bądź wystąpienie z nich,decyduje Walne Zebranie Członków większością kwalifikowaną co najmniej 2/3 głosówczłonków zwyczajnych biorących udział w Walnym Zebraniu Członków.

 

ROZDZIAŁ II

Cele i sposoby ich realizacji

 

§ 7

Celem Stowarzyszenia jest:

1) dbałość o pozytywny wizerunek 15 Sieradzkiej Brygady Wsparcia Dowodzenia (zwanej dalej 15 SBWD) w środowisku żołnierzy i społeczeństwa,

2) pielęgnowanie  i  popularyzowanie  tradycji  15 Sieradzkiej  Brygady  Wsparcia  Dowodzenia,  oraz  jej poprzedniczek tj. 31 Pułku Strzelców Kaniowskich, Oficerskiej Szkoły Łączności, , Oficerskiej Szkoły Łączności Przewodowej, 56 batalionu radioliniowego, 15 Pułku Radioliniowo – Kablowego, 15 Brygady Radioliniowo – Kablowej i 15 Sieradzkiej Brygady Radioliniowo – Kablowej oraz Wojska Polskiego,

3) integracja   środowisk   żołnierskich  i   kombatanckich,   stowarzyszeń   paramilitarnych,   organizacji młodzieżowych wokół 15 SBWD,

4) upowszechnianie wiedzy obronnej wśród młodego pokolenia.

 

§ 8

Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

1) organizowanie szkoleń, wystaw, pokazów, odczytów, dyskusji i sesji popularnonaukowych,

2) prowadzenie działalności wydawniczej,

3) prowadzenie i organizowanie imprez o charakterze społeczno – rekreacyjnym, sportowym i kulturalnym,

4) kultywowanie tradycji 15 SBWD i jej poprzedniczek,

5) zapewnienie możliwości uczestnictwa członków Stowarzyszenia w obchodach święta 15 SBWD oraz świąt wojskowych i państwowych,

6) publiczną działalność w środkach masowego przekazu w sprawach związanych z działalnością statutową,

7) gromadzenie funduszy na cele statutowe,

8) udział  członków  Stowarzyszenia  w  kształtowaniu  postaw  patriotycznych  społeczeństwa, a zwłaszcza młodego pokolenia oraz szacunku i pamięci do tradycji walk niepodległościowych i chwały oręża polskiego,

9) umacnianie  koleżeńskich  więzi  oraz  wzajemnego szacunku w środowisku byłych żołnierzy zawodowych i żołnierzy służby czynnej, a także więzi z 15 SBWD,

10) współdziałanie z pokrewnymi stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi, organizacjami społecznymi, kombatanckimi i młodzieżowymi w sprawach opieki nad miejscami pamięci narodowej,

11) występowanie  z  wnioskami  i  postulatami  do  dowództwa  brygady  oraz  władz  wojskowych i samorządowych.

 

ROZDZIAŁ III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

 

§ 9

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.

2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym.

 

§ 10

1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

- członków zwyczajnych,

- członków wspierających,

- członków honorowych.

2. Dowodem przynależności do Stowarzyszenia jest legitymacja członkowska.

 

§ 11

1. Członkiem  zwyczajnym  może  być  osoba  fizyczna  posiadająca  pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, akceptująca statutowe cele Stowarzyszenia.

2. Członkiem  wspierającym  może  być  osoba  fizyczna  lub  prawna  zainteresowana  działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc rzeczową lub finansową. Osoba prawna działa w Stowarzyszenie przez swojego przedstawiciela.

3. Członkiem  honorowym  może  być  osoba  fizyczna,  która  wniosła  wybitny  wkład  w  rozwój  idei Stowarzyszenia lub w inny sposób wniosła zasługi dla Stowarzyszenia.

4. Członków  zwyczajnych  i  wspierających  przyjmuje  w drodze  uchwały  Zarząd,  na  podstawie  pisemnej deklaracji.

5. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków.

 

§ 12

1. Członek zwyczajny ma prawo:

1) czynnego i biernego prawa wyborczego do w władz Stowarzyszenia,

2) zgłaszanie opinii i wniosków pod adresem władz Stowarzyszenia,

3) noszenia odznaki Stowarzyszenia,

4) zaskarżanie do Walnego Zebrania Członków uchwały Zarządu Stowarzyszenia o skreśleniu z listy członków.

2. Członek zwyczajny obowiązany jest do:

1) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz oraz dbanie o dobre imię Stowarzyszenia,

2) aktywnego uczestniczenia w pracach i realizacji celów Stowarzyszenia,

3) regularnego opłacania składek i innych świadczeń obowiązujących w Stowarzyszeniu.

 

§ 13

1. Członek honorowy posiada prawa określone w § 12 ust. 1 pkt 2 – 4

2. Członek wspierający posiada prawa określone w § 12 ust. 1 pkt 2 – 4

3. Członek  wspierający  ma  prawo  brać  udział  –  z  głosem  doradczym  –  statutowych  władzach Stowarzyszenia.

4. Członek wspierający ma obowiązki określone w § 12 ust. 2 pkt 1-2

 

§ 14

1. Członkostwo Stowarzyszenia ustaje na skutek:

1) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie do Zarządu,

2) śmierci członka

3) utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,

4) skreślenie z listy członków z powodów:

a) nieusprawiedliwionego zalegania z zapłatą składek lub innych zobowiązań przez okres przekraczający 12 miesięcy,

b) uchwały Zarządu w przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia postanowień statutu i zasad etyki,

c) skazanie prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,

Skreślenie z listy członków podejmuje Walne Zebranie Członków.

2. Osobom,  którym  Zarząd  odmówił  członkostwa,  przysługuje  prawo  odwołania  do  Walnego  Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia zawiadomienia.

 

ROZDZIAŁ IV

Struktury organizacyjne

 

§ 15

Władzami Stowarzyszenia są :

1) Walne Zebranie Członków,

2) Zarząd,

3) Komisja Rewizyjna.

 

§ 16

1. Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów. Wybór władz następuje spośród nieograniczonej liczby kandydatów.

2. Uchwały władz Stowarzyszenia, jeżeli statut nie stanowi inaczej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków. Zgromadzeni mogą uchwalić głosowanie tajne.

 

§ 17

1. Członkostwo w Zarządzie i Komisji Rewizyjnej ustaje na skutek:

a) upływu kadencji,

b) ustania członkostwa w Stowarzyszeniu,

c) rezygnacja z udziału w tych władzach,

d) odwołania przez Walne Zebranie Członków .

2. W przypadku ustąpienia , skreślenia z listy członków lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowy tych władz jest uzupełniany poprzez wybór przez Walne Zebranie Członków.

 

Walne Zebranie Członków

 

§ 18

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:

1) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,

2) z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi i zaproszeni goście.

3. O miejscu, terminie i porządku obrad Zarząd powiadamia członków co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków.

4. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają większością głosów przy obecności:

1) w pierwszym terminie – przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków zwyczajnych,

2) w drugim terminie wyznaczonym w tym samym dniu 30 minut później od pierwszego terminu – bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania.

 

§ 19

1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

2. Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków zwołuje się raz w roku, sprawozdawczo – wyborcze w terminie nie krótszym niż 30 dni przed upływem kadencji władz Stowarzyszenia.

3. Obradami Walnego Zebrania kieruje wybrane Prezydium.

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może odbywać się w każdym czasie.

5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:

1) z własnej inicjatywy,

2) na żądanie Komisji Rewizyjnej,

3) na umotywowanie żądanie co najmniej 1/3 członków zwyczajnych.

6. W przypadkach określonych w ust. 6 pkt 2 i 3 Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków winno być zwołane nie później niż w ciągu 30 dni od daty przedstawienia odpowiedniego wniosku Zarządowi.

7. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

 

§ 20

Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy:

1) określenie głównych kierunków działania Stowarzyszenia,

2) uchwalenie statutu i jego zmian,

3) uchwalenie regulaminów władz Stowarzyszenia,

4) udzielanie absolutorium zarządowi - na wniosek Komisji Rewizyjnej,

5) wybór i odwoływanie członków władz Stowarzyszenia,

6) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,

7) ustalanie wysokości składek członkowskich oraz innych świadczeń, ulg i zwolnień od tych składek lub świadczeń,

8) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,

9) rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich od uchwał Zarządu,

10) podejmowanie uchwał o przynależności do innych organizacji,

11) nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego,

12) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczenia jego majątku,

13) podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady.

 

Zarząd

 

§ 21

1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z obowiązującym prawem i uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków. Do reprezentowania Stowarzyszenia upoważniony jest jednoosobowo prezes, i wiceprezes.

2. Zarząd składa się z pięciu do siedmiu osób.

3. Zarząd po powołaniu wybiera ze swego grona prezesa, wiceprezesa, sekretarza i skarbnika.

4. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes w miarę potrzeb nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.

5. Pracami Zarządu kieruje prezes lub wiceprezes.

6. W posiedzeniach Zarządu mogą uczestniczyć członkowie komisji rewizyjnej oraz inne zaproszone osoby.

 

§ 22

1. Zarząd jest organem wykonawczym Stowarzyszenia.

2. Do zakresu działania Zarządu należy:

1) kierowanie bieżącą działalnością,

2) realizacja celów Stowarzyszenia oraz uchwał Walnego Zebrania Członków,

3) określenie szczegółowych kierunków działania,

4) ustalanie budżetu i preliminarzy,

5) sprawowanie nadzoru nad majątkiem Stowarzyszenia,

6) podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego,

7) powoływanie komisji, zespołów oraz określenie ich zadań,

8) zatwierdzanie wydatków i bilansu,

9) podejmowanie uchwał w sprawie zatrudnienia lub zwolnienia pracownika oraz zlecania prac osobom fizycznym lub prawnym.

 

Komisja Rewizyjna

 

§ 23

1. Komisja Rewizyjna jest władzą Stowarzyszenia powołaną do sprawowania kontroli nad jego działalnością.

2. Komisja  Rewizyjna  składa się z 3 członków.  Na  pierwszym  posiedzeniu  wybiera  przewodniczącego, zastępcę i sekretarza.

 

§ 24

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

1) kontrolowanie działalności Stowarzyszenia,

2) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonej kontroli,

3) prawo  żądanie  zwołania  Nadzwyczajnego  Walnego  Zebrania  Członków  w  razie s twierdzenia niewywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu,

4) zwołanie Walnego Zebrania Członków, w razie niezwołania go przez Zarząd w terminie lub trybie ustalonym statutem,

5) składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie ( lub odmowę udzielenia ) absolutorium władzom Stowarzyszenia,

6) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków,

 

§ 25

1. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu. Członkowie Komisji Rewizyjnej, nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.

2. Komisja Rewizyjna działa na podstawie uchwalonego przez Walne Zebranie regulaminu. Projekt regulaminu opracowuje Komisja Rewizyjna.

 

§ 26

W przypadku określonym w § 24 pkt 3 posiedzenie Zarządu powinno być zwołane nie później niż w terminie 14 dni od daty zgłoszenia żądania.

 

ROZDZIAŁ V

Majątek i fundusze

 

§ 27

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

 

§ 28

1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:

1) opłaty wpisowe i składki członkowskie,

2) dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu Stowarzyszenia,

3) dotacje i subwencje,

4) darowizny, zapisy i spadki,

5) ze zbiórek publicznych,

6) ze świadczeń członków wspierających,

2. Środki pieniężne niezależnie od źródeł ich pochodzenia mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.

3. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca I kwartału każdego roku. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki wg zasad określonych przez Zarząd.

4. Stowarzyszenie  prowadzi  gospodarkę  finansową  oraz  rachunkowość,  zgodnie  z  obowiązującymi przepisami.

 

§ 29

W zakresie wynikającym z działalności statutowej, Stowarzyszenie może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.

Do ważności oświadczeń w zakresie praw i zobowiązań majątkowych Stowarzyszenia wymagane jest współdziałanie i podpisy minimum trzech członków Zarządu, w tym obligatoryjnie prezesa lub wiceprezesa oraz skarbnika lub sekretarza.

 

ROZDZIAŁ VI

Zmiany statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

 

§ 30

1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązywaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości głosów – 2/3 przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

2. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz rozwiązanie Stowarzyszenia mogą być przedmiotem Walnego Zebrania wyłącznie wtedy, gdy sprawy te zostały umieszczone w porządku obrad Walnego Zebrania Członków.

Do zawiadomienia określonego w § 18 ust. 3 należy załączyć projekt stosownych uchwał

3. Podejmując  uchwałę  o  rozwiązaniu  Stowarzyszenia,  Walne  Zebranie  Członków  określa  sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.

4. W  sprawach  dotyczących  rozwiązania  i  likwidacji  Stowarzyszenia  nieuregulowanych  w  statucie mają odpowiednie zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 79 poz. 855 z późniejszymi zmianami).

Niniejszy statut został uchwalony przez założycieli wyżej wymienionego Stowarzyszenia na swoim zebraniu założycielskim w dniu 25.02.2005 roku.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------